Psykologerne ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er beskæftiget med arbejdsmarkedsrettede psykologopgaver. Typisk støtte, afklaring og udredning af den henviste borgers funktionsniveau og arbejdsevne, eller konsulentfunktioner for kommunerne på arbejdsmarkedsområdet. Vi betragter den arbejdsmarkedsrettede psykologfunktion som et speciale for psykologer, der fordrer nogle særlige kompetencer, der adskiller sig fra andre psykologiske specialer.

Arbejdsmarkedsrettet afklaring, fremtidsplaner og støtte

Vi har igennem mange år opbygget kompetencer til at afklare den enkelte borgers forhold til arbejdsmarkedet, i spørgsmålet om arbejde, fleksjob eller førtidspension. Og har en bred vifte af metoder til at støtte borgeren i at finde den optimale grad af tilknytning til arbejdsmarkedet.

Gode vurderinger af funktion og arbejdsevne

En diagnose eller testresultater siger i sig selv ikke noget om personens mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet. Vi lægger vægt på, at vores udredninger altid bliver udmøntet i en god beskrivelse af personens funktionsevne, så henviser får det bedste grundlag for at vurdere arbejdsevne og muligheder på arbejdsmarkedet. I beskrivelsen af borgerens funktionsevne henter vi inspiration fra den internationale klassifikation af funktionsevne, ICF.

Systemkendskab

Vi har igennem mange år opbygget kendskab til de tilbud og muligheder der er, når en person skal støttes i forhold til arbejdsmarkedet. Vores vurderinger munder typisk ud i velbegrundede og præcist beskrevne skånehensyn. Derfor bliver vores konklusioner og forslag som regel brugbare og let omsættelige for kommunen eller andre henvisere.

Kognitive udredninger

Vi har kompetencer og redskaber til at udrede kognitive og neuropsykologiske problemstillinger. Det kan dreje sig om belysning af de kognitive problemer, der kan optræde i forbindelse med lidelser som smerter eller depression, eller det kan dreje sig om undersøgelse af en hjerneskade, eller af et medfødt mentalt handicap.

Udredning af sociale kompetencer, personlighed, coping og diagnostik

En betydelig del af vores henvisninger er borgere med psykiske lidelser og psykosociale problemstillinger. Vi udreder alle former for psykiske og sociale problemstillinger. Det kan være lettere problemstillinger, eller egentlige psykiske lidelser som personlighedsforstyrrelser, og lidelser som depression, angstlidelser, stress- og belastningstilstande, PTSD, ADHD, Asperger og andre lidelser, hos voksne. Vi har mangeårig erfaring i udredningen af samspillet mellem psykiske lidelser, personlighed og copingstrategier. Herunder hvilken rolle borgerens coping spiller for funktionsbegrænsningerne. Det har stor betydning for vurderingen af behandlingsmuligheder og prognose, og for at finde frem til det optimale funktionsniveau på arbejdsmarkedet.
Vi stiller diagnoser, når der er behov for det.

Udredning af samspil mellem smerter, personlighed og coping

En anden betydelig del af vores henvisninger er borgere med kroniske smerter, med eller uden lægelig forklaring. Vi har mangeårig erfaring i udredningen af samspillet mellem smerter, personlighed og copingstrategier. Herunder hvilken rolle borgerens coping med tilstanden spiller for borgerens funktionsbegrænsninger. Det har stor betydning for vurderingen af behandlingsmuligheder og prognose, og for at finde frem til det optimale funktionsniveau på arbejdsmarkedet.

Faglig kvalitet og efteruddannelse

I vores store og tværfaglige organisation har vi mulighed for en løbende vedligeholdelse og udvikling af psykologerne faglige kvalitet. Vi har en høj profil hvad angår efteruddannelse af vore medarbejdere. Internt har vi stor gavn af at tække på vores erfarne kolleger med lægelig baggrund, psykiatere eller med socialrådgiver baggrund, når det drejer sig om vanskelige problemstillinger hvad angår diagnostik, eller vanskelige spørgsmål i afklaringen af funktionsevne og støttemuligheder i det sociale system.

Faglig bredde i arbejdsfunktioner

Vi har en stor bredde i kliniske kompetencer, og kan arbejde med:

  • Undersøgelser og udredninger
  • Støtte og behandlingsforløb
  • Individuelle indsatser, eller gruppetilbud
  • Interventioner på arbejdspladser og organisationer

Vi formidler gerne vores viden gennem undervisning og supervision.