KSR (Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering) er en socialmedicinsk afdeling under Hospitalsenheden Vest. Afdelingen er delt på to afsnit beliggende henholdsvis på Regionshospitalet Herning og i Regionshuset Aarhus.

Afdelingen arbejder med borgere, der har helbredsproblemer, som medfører kortere eller længere, ofte varig påvirkning af funktionsevnen.

Vi behandler ikke, men hjælper borgere ramt af helbredsproblemer med at udrede og afklare deres funktionsevne, og ser på den enkeltes muligheder for evt. med skånehensyn - at kunne varetage et fremtidigt arbejde.

I dette arbejde indgår afdelingens læger, psykologer og socialrådgivere. Desuden bistår afdelingens sekretærer og jurist med alt det administrative og kontormæssige arbejde, som er forbundet med løsningen af afdelingens opgaver.

Vi samarbejder med Region Midtjyllands 19 kommuner. Det foregår ved at læger og psykologer fungerer dels som sundhedsfaglige rådgivere i jobcentrene, dels som sundhedskoordinatorer i de kommunale rehabiliteringsteam.

Endvidere modtager vi borgere henvist fra kommunerne til undersøgelse (ikke behandling) med henblik på afklaring og vurdering af funktionsevnen. Resultaterne af undersøgelserne bliver sammenfattet i erklæringer og sendt til kommunerne og den enkelte borger, som er indgået i undersøgelsen.

Vi modtager også kvinder, som ansøger om senabort (efter 12. uge) til samtale.


Socialmedicin som fagområde, hvem er vi

Læger, der arbejder med socialmedicin, betegnes som socialmedicinere. Udover arbejdet med den enkelte borger interesserer socialmedicinerne sig også for samfundets foranstaltninger og indsatser til sygdomsbehandling, sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Socialmedicinerne har fokus på de områder af lovgivningen, der omhandler sundhed og beskæftigelse, idet socialmedicinernes forståelse for de rammer og muligheder, der ligger inden for disse vigtige lovområder, har stor betydning for samarbejdet med kommunerne og den enkelte borger.

Socialmedicin har overvejende individet som sit genstandsfelt og arbejder med forståelse af sygdom sundhed ud fra en bio-psyko-socio-kulturel referenceramme.
Den forståelse udfolder sig bedst, når vi ser på opretholdelse af et godt helbred (eller bevarelse af et sundt liv) som en balance mellem individets (den enkeltes) ressourcer og omgivelsernes påvirkninger eller belastninger.

 

 

 

Arbejdet med beskrivelse og afklaring af funktionsevnen er et helt centralt element, der baserer sig på ovennævnte teoretiske referenceramme, og derfor benytter vi os i socialmedicinen af ICF-modellen ( International Classifikation of Functioning)