Hvis man ikke forstår betydningen af indgrebet, skal Samrådet for Abort og Sterilisation træffe afgørelse, uanset hvor gammel man er.

Man kan få tilladelse til sterilisation, selv om man ikke forstår betydningen af indgrebet: 

  • Hvis der på grund af arvelige anlæg hos personen selv eller ægtefælle/samlever er fare for at eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse
  • Hvis personen selv og ægtefælle/samlever på grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for eventuelle børn på forsvarlig måde
  • Hvis der er betydelig fare for at personen selv eller ægtefælle/samlever ikke kan gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive født med betydelige beskadigelser
  • Hvis de forhold, som personen selv og familien lever under, gør det påkrævet at undgå barnefødsler

Når Samrådet skal træffe afgørelse om sterilisation kan tillades skal der lægges særlig vægt på om de forhold, der begrunder sterilisation, er af varig karakter, og om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden vis.

Krav om beskikkelse af en særlig værge
Hvis den der ansøger om sterilisation er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet, skal der beskikkes en særlig værge.

Der skal beskikkes en værge i forbindelse med ansøgning om sterilisation, uanset om man har en værge i forvejen.

Den værge man har i forvejen, kan godt være den samme person, der beskikkes som værge ved sterilisation.

Det er Familieretshuset, der beskikker en sådan værge. Læs mere på Familieretshusets hjemmeside