Hvis særlige grunde taler for det, kan du blive steriliseret inden dit fyldte 18. år.

Tilladelsen gives af Samrådet for abort og sterilisation i Region Midtjylland.

Hvem kan få tilladelse til at blive steriliseret før det fyldte 18. år?

  • Hvis der på grund af arvelige anlæg hos dig selv eller din ægtefælle/samlever er fare for at eventuelle børn vil få en alvorlig legemlig eller sjælelig lidelse
  • Hvis du og din ægtefælle/samlever på grund af sindssygdom eller anden sjælelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for eventuelle børn på forsvarlig måde
  • Hvis der er betydelig fare for at du eller din ægtefælle/samlever ikke kan gennemføre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive født med betydelige beskadigelser
  • Hvis de forhold, som du og din familie lever under, gør det påkrævet at undgå barnefødsler

Når Samrådet skal træffe afgørelse om sterilisation kan tillades, skal der lægges særlig vægt på om de forhold, der begrunder sterilisation, er af varig karakter, og om svangerskab kan forebygges hensigtsmæssigt på anden vis.