Den 1. september 2014 trådte ændrede regler om sterilisation i sundhedsloven i kraft.

Sterilisation uden tilladelse
Ændringerne betyder, at personer, der er fyldt 18 år, har fri adgang til at blive steriliseret. (læs dog nedenfor om sterilisation, der kræver tilladelse). Tidligere skulle man være fyldt 25 år, før der var fri adgang til sterilisation.

Refleksionsperiode
For personer, der er 18 år, men endnu ikke er fyldt 25 år, er der som noget nyt indført en refleksionsperiode på 6 måneder, før indgrebet må foretages. Formålet med refleksionsperioden er at understøtte, at yngre personer får mulighed for nøje at overveje konsekvenserne af sterilisation.

Sterilisation der kræver tilladelse
For visse personer forudsætter sterilisation fortsat en tilladelse fra det regionale samråd. Det gælder for

  • personer under 18 år
  • personer der er ude af stand til at forstå betydningen af indgrebet og hvor det er betænkeligt, at de selv anmoder om sterilisation

Lempelse af kriterierne
Med ændringen af loven sker der en lempelse af ét af kriterierne for, hvornår der kan gives tilladelse. Fremover skal der således desuden lægges vægt på, om svangerskab hensigtsmæssigt kan forebygges på anden måde. Dette indebærer, at anden form for prævention skal være overvejet, men ikke nødvendigvis være afprøvet og ej heller skal være udelukket. Der er således mulighed for at give tilladelse i de situationer, hvor det skønnes uhensigtsmæssigt for personen at anvende andre svangerskabsforebyggende midler, eksempelvis hvor det vil være vanskeligt for personen selv at administrere prævention, herunder p-piller af praktiske eller medicinske grunde.

I forbindelse hermed vurderes det uhensigtsmæssigt, at personen allerede forud for ansøgningen skal befinde sig i en risikopræget situation og således være seksuelt aktiv eller af andre grunde være udsat for en konkret risiko for at blive besvangret.

Tilbud om samtaleforløb
I forbindelse med lempelsen af adgangen til at give tilladelse til sterilisation, er der som noget nyt indført, at kommunen skal tilbyde et samtaleforløb med en seksualvejleder eller en socialrådgiver, forud for samrådets behandling af ansøgningen. Formålet med samtalerne er at sikre, at personen får mulighed for refleksion over at blive steriliseret på de præmisser, som den enkelte måtte have. Reglerne tilsigter at beskytte og respektere den enkeltes selvbestemmelse og personlige integritet.